منتدى الإنترنت

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1502.18 0.5300 0.0400 1502.87 1502.11 00:14:56
گرم 48.30 0.0170 0.0013 48.32 48.29 00:14:56
کیلوگرم 48296.17 17.0399 1.2860 48318.36 48293.92 00:14:56
تولا 563.32 0.1988 0.0150 563.58 563.29 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 18.06 0.0300 0.1400 18.08 18.06 00:13:31
گرم 0.58 0.0010 0.0045 0.58 0.58 00:13:31
کیلوگرم 580.64 0.9645 4.5011 581.29 580.64 00:13:31
تولا 6.77 0.0113 0.0525 6.78 6.77 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 942.30 1.2500 0.1300 943.70 942.10 00:14:52
گرم 30.30 0.0402 0.0042 30.34 30.29 00:14:52
کیلوگرم 30295.63 40.1884 4.1796 30340.64 30289.20 00:14:52
تولا 353.36 0.4688 0.0488 353.89 353.29 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1592.00 3.4500 0.2200 1594.05 1588.30 00:14:56
گرم 51.18 0.1109 0.0071 51.25 51.07 00:14:56
کیلوگرم 51183.95 110.9200 7.0732 51249.86 51064.99 00:14:56
تولا 597.00 1.2938 0.0825 597.77 595.61 00:14:56

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1357.22 0.4789 0.0400 1357.84 1357.16 00:14:56
گرم 43.64 0.0154 0.0013 43.66 43.63 00:14:56
کیلوگرم 43635.59 15.3955 1.2860 43655.64 43633.56 00:14:56
تولا 508.96 0.1796 0.0150 509.19 508.93 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 16.32 0.0271 0.1400 16.34 16.32 00:13:31
گرم 0.52 0.0009 0.0045 0.53 0.52 00:13:31
کیلوگرم 524.61 0.8714 4.5011 525.19 524.61 00:13:31
تولا 6.12 0.0102 0.0525 6.13 6.12 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 851.37 1.1294 0.1300 852.63 851.19 00:14:52
گرم 27.37 0.0363 0.0042 27.41 27.37 00:14:52
کیلوگرم 27372.10 36.3102 4.1796 27412.77 27366.29 00:14:52
تولا 319.26 0.4235 0.0488 319.74 319.20 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1438.37 3.1171 0.2200 1440.22 1435.03 00:14:56
گرم 46.24 0.1002 0.0071 46.30 46.14 00:14:56
کیلوگرم 46244.70 100.2162 7.0732 46304.25 46137.22 00:14:56
تولا 539.39 1.1689 0.0825 540.08 538.14 00:14:56

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1202.04 0.4241 0.0400 1202.60 1201.99 00:14:56
گرم 38.65 0.0136 0.0013 38.66 38.64 00:14:56
کیلوگرم 38646.60 13.6353 1.2860 38664.35 38644.80 00:14:56
تولا 450.77 0.1590 0.0150 450.97 450.75 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14.45 0.0240 0.1400 14.47 14.45 00:13:31
گرم 0.46 0.0008 0.0045 0.47 0.46 00:13:31
کیلوگرم 464.63 0.7718 4.5011 465.14 464.63 00:13:31
تولا 5.42 0.0090 0.0525 5.43 5.42 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 754.03 1.0003 0.1300 755.15 753.87 00:14:52
گرم 24.24 0.0322 0.0042 24.28 24.24 00:14:52
کیلوگرم 24242.56 32.1588 4.1796 24278.58 24237.41 00:14:52
تولا 282.76 0.3751 0.0488 283.18 282.70 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1273.92 2.7607 0.2200 1275.56 1270.96 00:14:56
گرم 40.96 0.0888 0.0071 41.01 40.86 00:14:56
کیلوگرم 40957.40 88.7582 7.0732 41010.14 40862.21 00:14:56
تولا 477.72 1.0353 0.0825 478.33 476.61 00:14:56

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5518.26 1.9470 0.0400 5520.79 5518.00 00:14:56
گرم 177.42 0.0626 0.0013 177.50 177.41 00:14:56
کیلوگرم 177415.99 62.5960 1.2860 177497.48 177407.72 00:14:56
تولا 2069.35 0.7301 0.0150 2070.30 2069.25 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 66.34 0.1102 0.1400 66.42 66.34 00:13:31
گرم 2.13 0.0035 0.0045 2.14 2.13 00:13:31
کیلوگرم 2132.99 3.5432 4.5011 2135.35 2132.99 00:13:31
تولا 24.88 0.0413 0.0525 24.91 24.88 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3461.54 4.5919 0.1300 3466.68 3460.80 00:14:52
گرم 111.29 0.1476 0.0042 111.46 111.27 00:14:52
کیلوگرم 111290.98 147.6321 4.1796 111456.33 111267.36 00:14:52
تولا 1298.08 1.7220 0.0488 1300.01 1297.80 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5848.21 12.6736 0.2200 5855.74 5834.62 00:14:56
گرم 188.02 0.4075 0.0071 188.27 187.59 00:14:56
کیلوگرم 188024.24 407.4646 7.0732 188266.36 187587.25 00:14:56
تولا 2193.08 4.7526 0.0825 2195.91 2187.98 00:14:56

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1990.24 0.7022 0.0400 1991.15 1990.15 00:14:56
گرم 63.99 0.0226 0.0013 64.02 63.98 00:14:56
کیلوگرم 63987.60 22.5761 1.2860 64016.99 63984.62 00:14:56
تولا 746.34 0.2633 0.0150 746.68 746.31 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 23.93 0.0397 0.1400 23.95 23.93 00:13:31
گرم 0.77 0.0013 0.0045 0.77 0.77 00:13:31
کیلوگرم 769.29 1.2779 4.5011 770.14 769.29 00:13:31
تولا 8.97 0.0149 0.0525 8.98 8.97 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1248.45 1.6561 0.1300 1250.31 1248.19 00:14:52
گرم 40.14 0.0532 0.0042 40.20 40.13 00:14:52
کیلوگرم 40138.67 53.2456 4.1796 40198.31 40130.16 00:14:52
تولا 468.17 0.6210 0.0488 468.87 468.07 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2109.24 4.5709 0.2200 2111.96 2104.34 00:14:56
گرم 67.81 0.1470 0.0071 67.90 67.66 00:14:56
کیلوگرم 67813.62 146.9579 7.0732 67900.94 67656.01 00:14:56
تولا 790.97 1.7141 0.0825 791.98 789.13 00:14:56

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10654.51 3.7591 0.0400 10659.41 10654.02 00:14:56
گرم 342.55 0.1209 0.0013 342.71 342.53 00:14:56
کیلوگرم 342550.26 120.8588 1.2860 342707.61 342534.30 00:14:56
تولا 3995.44 1.4097 0.0150 3997.28 3995.26 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 128.09 0.2128 0.1400 128.24 128.09 00:13:31
گرم 4.12 0.0068 0.0045 4.12 4.12 00:13:31
کیلوگرم 4118.32 6.8411 4.5011 4122.88 4118.32 00:13:31
تولا 48.04 0.0798 0.0525 48.09 48.04 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6683.45 8.8659 0.1300 6693.38 6682.03 00:14:52
گرم 214.88 0.2850 0.0042 215.20 214.83 00:14:52
کیلوگرم 214877.79 285.0443 4.1796 215197.04 214832.18 00:14:52
تولا 2506.30 3.3247 0.0488 2510.02 2505.76 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11291.58 24.4698 0.2200 11306.12 11265.34 00:14:56
گرم 363.03 0.7867 0.0071 363.50 362.19 00:14:56
کیلوگرم 363032.40 786.7222 7.0732 363499.88 362188.67 00:14:56
تولا 4234.35 9.1762 0.0825 4239.80 4224.50 00:14:56

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 162520.85 57.3407 0.0400 162595.51 162513.28 00:14:56
گرم 5225.17 1.8435 0.0013 5227.57 5224.92 00:14:56
کیلوگرم 5225162.90 1843.5449 1.2860 5227562.98 5224919.41 00:14:56
تولا 60945.37 21.5028 0.0150 60973.36 60942.53 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1953.91 3.2457 0.1400 1956.08 1953.91 00:13:31
گرم 62.82 0.1044 0.0045 62.89 62.82 00:13:31
کیلوگرم 62819.66 104.3516 4.5011 62889.23 62819.66 00:13:31
تولا 732.72 1.2171 0.0525 733.53 732.72 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 101947.44 135.2375 0.1300 102098.90 101925.80 00:14:52
گرم 3277.69 4.3480 0.0042 3282.56 3276.99 00:14:52
کیلوگرم 3277683.77 4347.9833 4.1796 3282553.51 3276988.09 00:14:52
تولا 38230.32 50.7141 0.0488 38287.12 38222.20 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 172238.48 373.2555 0.2200 172460.27 171838.18 00:14:56
گرم 5537.60 12.0004 0.0071 5544.73 5524.73 00:14:56
کیلوگرم 5537591.59 12000.4340 7.0732 5544722.28 5524721.56 00:14:56
تولا 64589.48 139.9709 0.0825 64672.65 64439.36 00:14:56

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14526.83 5.1254 0.0400 14533.50 14526.15 00:14:56
گرم 467.05 0.1648 0.0013 467.26 467.03 00:14:56
کیلوگرم 467048.14 164.7842 1.2860 467262.67 467026.37 00:14:56
تولا 5447.57 1.9220 0.0150 5450.07 5447.31 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 174.65 0.2901 0.1400 174.84 174.65 00:13:31
گرم 5.62 0.0093 0.0045 5.62 5.62 00:13:31
کیلوگرم 5615.10 9.3274 4.5011 5621.32 5615.10 00:13:31
تولا 65.49 0.1088 0.0525 65.57 65.49 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9112.51 12.0881 0.1300 9126.05 9110.58 00:14:52
گرم 292.97 0.3886 0.0042 293.41 292.91 00:14:52
کیلوگرم 292973.85 388.6420 4.1796 293409.13 292911.67 00:14:52
تولا 3417.19 4.5331 0.0488 3422.27 3416.47 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 15395.44 33.3632 0.2200 15415.26 15359.66 00:14:56
گرم 494.97 1.0727 0.0071 495.61 493.82 00:14:56
کیلوگرم 494974.39 1072.6518 7.0732 495611.76 493824.01 00:14:56
تولا 5773.29 12.5112 0.0825 5780.73 5759.87 00:14:56

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1492.57 0.5266 0.0400 1493.25 1492.50 00:14:56
گرم 47.99 0.0169 0.0013 48.01 47.98 00:14:56
کیلوگرم 47987.08 16.9308 1.2860 48009.12 47984.84 00:14:56
تولا 559.71 0.1975 0.0150 559.97 559.69 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 17.94 0.0298 0.1400 17.96 17.94 00:13:31
گرم 0.58 0.0010 0.0045 0.58 0.58 00:13:31
کیلوگرم 576.93 0.9583 4.5011 577.56 576.93 00:13:31
تولا 6.73 0.0112 0.0525 6.74 6.73 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 936.27 1.2420 0.1300 937.66 936.07 00:14:52
گرم 30.10 0.0399 0.0042 30.15 30.10 00:14:52
کیلوگرم 30101.73 39.9312 4.1796 30146.46 30095.34 00:14:52
تولا 351.10 0.4658 0.0488 351.62 351.03 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1581.81 3.4279 0.2200 1583.85 1578.13 00:14:56
گرم 50.86 0.1102 0.0071 50.92 50.74 00:14:56
کیلوگرم 50856.37 110.2101 7.0732 50921.86 50738.18 00:14:56
تولا 593.18 1.2855 0.0825 593.94 591.80 00:14:56

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 107416.39 37.8987 0.0400 107465.73 107411.38 00:14:56
گرم 3453.52 1.2185 0.0013 3455.10 3453.36 00:14:56
کیلوگرم 3453514.40 1218.4709 1.2860 3455100.72 3453353.47 00:14:56
تولا 40281.17 14.2120 0.0150 40299.68 40279.30 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1291.42 2.1452 0.1400 1292.85 1291.42 00:13:31
گرم 41.52 0.0690 0.0045 41.57 41.52 00:13:31
کیلوگرم 41519.97 68.9701 4.5011 41565.95 41519.97 00:13:31
تولا 484.28 0.8045 0.0525 484.82 484.28 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 67381.05 89.3838 0.1300 67481.16 67366.74 00:14:52
گرم 2166.35 2.8738 0.0042 2169.57 2165.89 00:14:52
کیلوگرم 2166349.32 2873.7522 4.1796 2169567.92 2165889.52 00:14:52
تولا 25267.91 33.5189 0.0488 25305.45 25262.55 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 113839.14 246.6992 0.2200 113985.73 113574.57 00:14:56
گرم 3660.01 7.9316 0.0071 3664.73 3651.51 00:14:56
کیلوگرم 3660010.74 7931.5559 7.0732 3664723.69 3651504.43 00:14:56
تولا 42689.71 92.5122 0.0825 42744.68 42590.49 00:14:56

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 11750.65 4.1459 0.0400 11756.05 11750.11 00:14:56
گرم 377.79 0.1333 0.0013 377.97 377.77 00:14:56
کیلوگرم 377791.98 133.2928 1.2860 377965.51 377774.37 00:14:56
تولا 4406.50 1.5547 0.0150 4408.52 4406.29 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 141.27 0.2347 0.1400 141.43 141.27 00:13:31
گرم 4.54 0.0075 0.0045 4.55 4.54 00:13:31
کیلوگرم 4542.01 7.5449 4.5011 4547.04 4542.01 00:13:31
تولا 52.98 0.0880 0.0525 53.04 52.98 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 7371.05 9.7780 0.1300 7382.00 7369.48 00:14:52
گرم 236.98 0.3144 0.0042 237.34 236.93 00:14:52
کیلوگرم 236984.50 314.3698 4.1796 237336.60 236934.20 00:14:52
تولا 2764.14 3.6668 0.0488 2768.25 2763.56 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 12453.26 26.9873 0.2200 12469.30 12424.32 00:14:56
گرم 400.38 0.8677 0.0071 400.90 399.45 00:14:56
کیلوگرم 400381.33 867.6606 7.0732 400896.90 399450.80 00:14:56
تولا 4669.98 10.1202 0.0825 4675.99 4659.12 00:14:56

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2188.23 0.7721 0.0400 2189.23 2188.12 00:14:56
گرم 70.35 0.0248 0.0013 70.39 70.35 00:14:56
کیلوگرم 70353.03 24.8220 1.2860 70385.35 70349.76 00:14:56
تولا 820.59 0.2895 0.0150 820.96 820.55 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 26.31 0.0437 0.1400 26.34 26.31 00:13:31
گرم 0.85 0.0014 0.0045 0.85 0.85 00:13:31
کیلوگرم 845.82 1.4050 4.5011 846.76 845.82 00:13:31
تولا 9.87 0.0164 0.0525 9.88 9.87 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1372.65 1.8209 0.1300 1374.69 1372.36 00:14:52
گرم 44.13 0.0585 0.0042 44.20 44.12 00:14:52
کیلوگرم 44131.64 58.5424 4.1796 44197.21 44122.27 00:14:52
تولا 514.74 0.6828 0.0488 515.51 514.63 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2319.07 5.0256 0.2200 2322.05 2313.68 00:14:56
گرم 74.56 0.1616 0.0071 74.66 74.39 00:14:56
کیلوگرم 74559.66 161.5772 7.0732 74655.67 74386.37 00:14:56
تولا 869.65 1.8846 0.0825 870.77 867.63 00:14:56

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8570.69 3.0239 0.0400 8574.62 8570.29 00:14:56
گرم 275.55 0.0972 0.0013 275.68 275.54 00:14:56
کیلوگرم 275553.81 97.2211 1.2860 275680.38 275540.97 00:14:56
تولا 3214.01 1.1340 0.0150 3215.49 3213.86 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 103.04 0.1712 0.1400 103.16 103.04 00:13:31
گرم 3.31 0.0055 0.0045 3.32 3.31 00:13:31
کیلوگرم 3312.85 5.5031 4.5011 3316.52 3312.85 00:13:31
تولا 38.64 0.0642 0.0525 38.68 38.64 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5376.29 7.1319 0.1300 5384.28 5375.15 00:14:52
گرم 172.85 0.2293 0.0042 173.11 172.82 00:14:52
کیلوگرم 172851.69 229.2949 4.1796 173108.50 172815.01 00:14:52
تولا 2016.11 2.6745 0.0488 2019.11 2015.68 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 9083.16 19.6840 0.2200 9094.85 9062.05 00:14:56
گرم 292.03 0.6329 0.0071 292.41 291.35 00:14:56
کیلوگرم 292030.03 632.8540 7.0732 292406.07 291351.32 00:14:56
تولا 3406.19 7.3815 0.0825 3410.57 3398.27 00:14:56

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 456.96 0.1612 0.0400 457.17 456.94 00:14:56
گرم 14.69 0.0052 0.0013 14.70 14.69 00:14:56
کیلوگرم 14691.70 5.1835 1.2860 14698.44 14691.01 00:14:56
تولا 171.36 0.0605 0.0150 171.44 171.35 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5.49 0.0091 0.1400 5.50 5.49 00:13:31
گرم 0.18 0.0003 0.0045 0.18 0.18 00:13:31
کیلوگرم 176.63 0.2934 4.5011 176.83 176.63 00:13:31
تولا 2.06 0.0034 0.0525 2.06 2.06 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 286.65 0.3803 0.1300 287.07 286.59 00:14:52
گرم 9.22 0.0122 0.0042 9.23 9.21 00:14:52
کیلوگرم 9215.93 12.2253 4.1796 9229.62 9213.97 00:14:52
تولا 107.49 0.1426 0.0488 107.65 107.47 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 484.29 1.0495 0.2200 484.91 483.16 00:14:56
گرم 15.57 0.0337 0.0071 15.59 15.53 00:14:56
کیلوگرم 15570.16 33.7419 7.0732 15590.21 15533.97 00:14:56
تولا 181.61 0.3936 0.0825 181.84 181.19 00:14:56

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6286.62 2.2181 0.0400 6289.51 6286.33 00:14:56
گرم 202.12 0.0713 0.0013 202.21 202.11 00:14:56
کیلوگرم 202119.48 71.3119 1.2860 202212.32 202110.06 00:14:56
تولا 2357.49 0.8318 0.0150 2358.57 2357.38 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 75.58 0.1256 0.1400 75.66 75.58 00:13:31
گرم 2.43 0.0040 0.0045 2.43 2.43 00:13:31
کیلوگرم 2429.99 4.0365 4.5011 2432.68 2429.99 00:13:31
تولا 28.34 0.0471 0.0525 28.37 28.34 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3943.53 5.2313 0.1300 3949.38 3942.69 00:14:52
گرم 126.79 0.1682 0.0042 126.98 126.76 00:14:52
کیلوگرم 126787.19 168.1885 4.1796 126975.57 126760.28 00:14:52
تولا 1478.82 1.9617 0.0488 1481.02 1478.51 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6662.52 14.4383 0.2200 6671.10 6647.04 00:14:56
گرم 214.20 0.4642 0.0071 214.48 213.71 00:14:56
کیلوگرم 214204.83 464.2002 7.0732 214480.66 213706.99 00:14:56
تولا 2498.45 5.4143 0.0825 2501.66 2492.64 00:14:56

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 13411.46 4.7318 0.0400 13417.62 13410.84 00:14:56
گرم 431.19 0.1521 0.0013 431.39 431.17 00:14:56
کیلوگرم 431188.23 152.1321 1.2860 431386.29 431168.13 00:14:56
تولا 5029.30 1.7744 0.0150 5031.61 5029.07 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 161.24 0.2678 0.1400 161.42 161.24 00:13:31
گرم 5.18 0.0086 0.0045 5.19 5.18 00:13:31
کیلوگرم 5183.97 8.6112 4.5011 5189.71 5183.97 00:13:31
تولا 60.46 0.1004 0.0525 60.53 60.46 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 8412.85 11.1600 0.1300 8425.35 8411.07 00:14:52
گرم 270.48 0.3588 0.0042 270.88 270.42 00:14:52
کیلوگرم 270479.35 358.8021 4.1796 270881.21 270421.94 00:14:52
تولا 3154.82 4.1850 0.0488 3159.51 3154.15 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 14213.38 30.8016 0.2200 14231.68 14180.34 00:14:56
گرم 456.97 0.9903 0.0071 457.56 455.91 00:14:56
کیلوگرم 456970.31 990.2937 7.0732 457558.74 455908.25 00:14:56
تولا 5330.02 11.5506 0.0825 5336.88 5317.63 00:14:56

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 236593.35 83.4750 0.0400 236702.03 236582.33 00:14:56
گرم 7606.65 2.6838 0.0013 7610.15 7606.30 00:14:56
کیلوگرم 7606647.16 2683.7816 1.2860 7610141.14 7606292.70 00:14:56
تولا 88722.57 31.3031 0.0150 88763.32 88718.44 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2844.45 4.7250 0.1400 2847.60 2844.45 00:13:31
گرم 91.45 0.1519 0.0045 91.55 91.45 00:13:31
کیلوگرم 91451.12 151.9122 4.5011 91552.40 91451.12 00:13:31
تولا 1066.67 1.7719 0.0525 1067.85 1066.67 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 148412.25 196.8750 0.1300 148632.75 148380.75 00:14:52
گرم 4771.56 6.3297 0.0042 4778.65 4770.55 00:14:52
کیلوگرم 4771561.08 6329.6735 4.1796 4778650.31 4770548.33 00:14:52
تولا 55654.63 73.8282 0.0488 55737.32 55642.82 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 250740.00 543.3750 0.2200 251062.88 250157.25 00:14:56
گرم 8061.48 17.4699 0.0071 8071.86 8042.74 00:14:56
کیلوگرم 8061472.18 17469.8989 7.0732 8071852.85 8042736.35 00:14:56
تولا 94027.57 203.7658 0.0825 94148.65 93809.04 00:14:56

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5501.28 1.9410 0.0400 5503.81 5501.03 00:14:56
گرم 176.87 0.0624 0.0013 176.95 176.86 00:14:56
کیلوگرم 176870.24 62.4035 1.2860 176951.49 176862.00 00:14:56
تولا 2062.98 0.7279 0.0150 2063.93 2062.89 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 66.14 0.1099 0.1400 66.21 66.14 00:13:31
گرم 2.13 0.0035 0.0045 2.13 2.13 00:13:31
کیلوگرم 2126.43 3.5323 4.5011 2128.78 2126.43 00:13:31
تولا 24.80 0.0412 0.0525 24.83 24.80 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3450.89 4.5778 0.1300 3456.02 3450.16 00:14:52
گرم 110.95 0.1472 0.0042 111.11 110.93 00:14:52
کیلوگرم 110948.64 147.1780 4.1796 111113.48 110925.09 00:14:52
تولا 1294.09 1.7167 0.0488 1296.01 1293.81 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5830.22 12.6346 0.2200 5837.73 5816.67 00:14:56
گرم 187.45 0.4062 0.0071 187.69 187.01 00:14:56
کیلوگرم 187445.86 406.2112 7.0732 187687.23 187010.22 00:14:56
تولا 2186.34 4.7380 0.0825 2189.15 2181.25 00:14:56

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 96802.88 34.1540 0.0400 96847.35 96798.37 00:14:56
گرم 3112.28 1.0981 0.0013 3113.71 3112.14 00:14:56
کیلوگرم 3112282.63 1098.0773 1.2860 3113712.20 3112137.60 00:14:56
تولا 36301.11 12.8078 0.0150 36317.78 36299.42 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1163.82 1.9332 0.1400 1165.10 1163.82 00:13:31
گرم 37.42 0.0622 0.0045 37.46 37.42 00:13:31
کیلوگرم 37417.50 62.1553 4.5011 37458.94 37417.50 00:13:31
تولا 436.43 0.7250 0.0525 436.91 436.43 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 60723.32 80.5520 0.1300 60813.54 60710.43 00:14:52
گرم 1952.30 2.5898 0.0042 1955.20 1951.89 00:14:52
کیلوگرم 1952298.61 2589.8050 4.1796 1955199.19 1951884.24 00:14:52
تولا 22771.26 30.2070 0.0488 22805.09 22766.43 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 102591.03 222.3235 0.2200 102723.13 102352.59 00:14:56
گرم 3298.38 7.1479 0.0071 3302.63 3290.71 00:14:56
کیلوگرم 3298375.66 7147.8618 7.0732 3302622.94 3290709.83 00:14:56
تولا 38471.66 83.3714 0.0825 38521.20 38382.25 00:14:56

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5634.98 1.9881 0.0400 5637.57 5634.72 00:14:56
گرم 181.17 0.0639 0.0013 181.25 181.16 00:14:56
کیلوگرم 181168.60 63.9200 1.2860 181251.82 181160.16 00:14:56
تولا 2113.12 0.7456 0.0150 2114.09 2113.02 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 67.75 0.1125 0.1400 67.82 67.75 00:13:31
گرم 2.18 0.0036 0.0045 2.18 2.18 00:13:31
کیلوگرم 2178.10 3.6181 4.5011 2180.52 2178.10 00:13:31
تولا 25.41 0.0422 0.0525 25.43 25.41 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 3534.76 4.6890 0.1300 3540.01 3534.01 00:14:52
گرم 113.65 0.1508 0.0042 113.81 113.62 00:14:52
کیلوگرم 113644.95 150.7547 4.1796 113813.80 113620.83 00:14:52
تولا 1325.53 1.7584 0.0488 1327.50 1325.25 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 5971.91 12.9416 0.2200 5979.60 5958.03 00:14:56
گرم 192.00 0.4161 0.0071 192.25 191.56 00:14:56
کیلوگرم 192001.23 416.0831 7.0732 192248.47 191555.00 00:14:56
تولا 2239.47 4.8531 0.0825 2242.35 2234.26 00:14:56

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2064.60 0.7284 0.0400 2065.54 2064.50 00:14:56
گرم 66.38 0.0234 0.0013 66.41 66.38 00:14:56
کیلوگرم 66378.26 23.4196 1.2860 66408.75 66375.17 00:14:56
تولا 774.22 0.2732 0.0150 774.58 774.19 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 24.82 0.0412 0.1400 24.85 24.82 00:13:31
گرم 0.80 0.0013 0.0045 0.80 0.80 00:13:31
کیلوگرم 798.03 1.3256 4.5011 798.92 798.03 00:13:31
تولا 9.31 0.0155 0.0525 9.32 9.31 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 1295.10 1.7180 0.1300 1297.02 1294.82 00:14:52
گرم 41.64 0.0552 0.0042 41.70 41.63 00:14:52
کیلوگرم 41638.31 55.2349 4.1796 41700.17 41629.47 00:14:52
تولا 485.66 0.6443 0.0488 486.38 485.56 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 2188.04 4.7417 0.2200 2190.86 2182.96 00:14:56
گرم 70.35 0.1524 0.0071 70.44 70.18 00:14:56
کیلوگرم 70347.22 152.4484 7.0732 70437.81 70183.73 00:14:56
تولا 820.52 1.7781 0.0825 821.57 818.61 00:14:56

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10135.21 3.5759 0.0400 10139.86 10134.74 00:14:56
گرم 325.85 0.1150 0.0013 326.00 325.84 00:14:56
کیلوگرم 325854.28 114.9681 1.2860 326003.95 325839.09 00:14:56
تولا 3800.71 1.3410 0.0150 3802.45 3800.53 00:14:56
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 121.85 0.2024 0.1400 121.99 121.85 00:13:31
گرم 3.92 0.0065 0.0045 3.92 3.92 00:13:31
کیلوگرم 3917.59 6.5076 4.5011 3921.93 3917.59 00:13:31
تولا 45.69 0.0759 0.0525 45.74 45.69 00:13:31
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 6357.70 8.4338 0.1300 6367.14 6356.35 00:14:52
گرم 204.40 0.2712 0.0042 204.71 204.36 00:14:52
کیلوگرم 204404.59 271.1512 4.1796 204708.28 204361.20 00:14:52
تولا 2384.14 3.1627 0.0488 2387.68 2383.63 00:14:52
عنوان قیمت زنده تغییر؟ درصد تغییر؟ کمترین؟ بیشترین؟ زمان
اونس 10741.22 23.2772 0.2200 10755.06 10716.26 00:14:56
گرم 345.34 0.7484 0.0071 345.78 344.54 00:14:56
کیلوگرم 345338.11 748.3772 7.0732 345782.80 344535.51 00:14:56
تولا 4027.96 8.7289 0.0825 4033.15 4018.60 00:14:56
نسبت قیمت طلا؟ نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 83.53 1.60 0.95 0.06 25.44 16.13 12.13 0.50